ברוכים הבאים לאתר של עו"ד צבי שטיין התמחות בתחום תביעות ליקויי בנייה, כשלים בבניה, ירידת ערך, בוררות וגישור בכל סוגי התביעות בתחום ליקויי בנייה.

פסקי דין || 57. ליקויי בניה- קרני אסף נדל"ן והחזקות בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירות
ליקויי בניה- קרני אסף נדל"ן והחזקות בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירות.

ליקויי בניה- בית משפט השלום בתל אביב, חייב את חברת קרני אסף נדל"ן והחזקותבע"מ , לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה למשפחות יהב ודאר אשר היו מיוצגות על ידי עו"ד צבי שטין מרמת-גן מכוח הסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט.

הסכם פשרה
בין:
1.
(להלן: "התובעים")
מצד אחד;
לבין:
1. קרני אסף נדל"ן והחזקות בע"מ
(להלן: "הנתבעים")

מצד שני;
הואיל והתובעים הגישו כנגד הנתבעים כתב תביעה במסגרת ת.א.;
והואיל וביום 10.3.03 ניתן פסק דין בתביעה שהוגשה על ידי התובעים כנגד הנתבעים (להלן: "פסק הדין");
והואיל וברצון הצדדים להגיע להסדר פשרה באשר לתשלום שעל קרני אסף נדל"ן ואחזקות בע"מ (להלן: "קרני אסף") לשלם לתובעים על פי פסק הדין;
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. לפירעון סופי ומוחלט של פסק הדין, לרבות ההוצאות ושכ"ט עו"ד שנפסקו במסגרתו, תשלם קרני אסף לתובעים סך XXXXXXX ש"ח אשר ישולמו באמצעות מסירת שיק בסכום האמור לפקודת עו"ד צבי שטיין לידי התובעים.

2. עם פירעון השיק האמור בסך XXXXXX ש"ח לא תהיינה לצדדים כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג האחד כלפי משנהו, והצדדים לא יהיו רשאית לנקוט בהליכי הוצל"פ לביצוע פסק הדין.

3. התובעים והנתבעים מצהירים בזאת כי לא הוגש על ידם ערעור על פסק הדין, וכי במידה והוגש על ידי מי מהם ערעור, תוגש בקשה למחיקתו לאלתר.

ליקויי בניה
ולראיה באו הצדדים על החתום:
עו"ד צבי שטיין | ליקויי בנייה | הבאר 3 רמת גן 52456 | 03-6728559 , 03-6720503 | פקס 03-6739193
פרסום ושיווק באינטרנט - interclick
ADMIN
3D Graphics